ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566

เงื่อนไขมาตรการช้อปดีมีคืน

·         ผู้ใช้สิทธิ์ ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

·         ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี

·         ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้

·         ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2566 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2567 เท่านั้น

 

สินค้าและบริการอะไร ลดหย่อนภาษีได้และไม่ได้บ้าง?

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

·         สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร

·         หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ หากเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

·         สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday

สินค้าที่โฮมสุขภัณฑ์ เข้าร่วมมาตรการทุกรายการ

            สินค้ากลุ่มกระเบื้อง กลุ่มสุขภัณฑ์ กลุ่มครัวและกลุ่มดีไอวาย เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนทุกรายการ

โฮมสุขภัณฑ์ สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (ในรูปแบบกระดาษเท่านั้น)

 

วงเงินสูงสุดที่ลดหย่อนได้

         ช้อปดีมีคืน 2566 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 40,000 บาท (รวม VAT) โดยแบ่งสิทธิ์ลดหย่อน ดังนี้กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อน ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์

2.ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ

 

การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ณ จุดขาย ลูกค้าเพียงแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ณ จุดขาย สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยออกใบกำกับภาษี โปรดติดต่อที่จุดบริการลูกค้าเพื่อทำการสมัครสมาชิก

ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสามารถออกให้ภายในวัน และสาขาที่ลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น

สินค้าและบริการบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษี 2566 ได้ อาทิ สุรา เบียร์ และไวน์ / ยาสูบ / ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต / ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย และสินค้าหรือบริการบาง ประเภทที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% เช่น ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป / เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา

 

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

1.       สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ

2.       รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

3.       ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา

4.       หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์

5.       บริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม

6.       ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

7.       ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ต

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 – 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย