ช้อปดีมีคืน 2565

ช้อปดีมีคืน 2565

ช้อปดีมีคืน 2565

โครงการ "ช้อปดีมีคืน 2565" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2565 เพียงซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่นๆทั่วไป

คุณสมบัติผู้ที่สามารถร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2565"

•อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

•ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

•ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

•ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2565"

•สินค้าในร้านโฮมสุขภัณฑ์ เข้าร่วมเงื่อนไข ทุกรายการ

สินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข

•ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ , ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ , ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ , ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม , ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า , ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ระยะเวลา 1 ม.ค.-15 ก.พ.65

ที่โฮมสุขภัณฑ์

สาขาเชียงใหม่ เปิดบริการ 08.30 18.30 น. โทร. 053-126000-3

โฮมสุขภัณฑ์ศูนย์รวมกระเบื้อง ห้องน้ำ ห้องครัว และอุปกรณ์ดี.ไอ.วาย