ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง


1. ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ จำนวน 1 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - ดูแลงานบริหารและทีมให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

    - ช่วยติดต่อประสานงานกับจัดซื้อ และฝ่ายบริหารของโครงการ

    - ช่วยติดตามประเมินผล ตามงานที่ได้รับจากผู้บริหารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนฝ่ายขาย

    - ให้ข้อมูลและเป้าหมายของทีม อย่างถูกต้องชัดเจน

    - ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดปัญหาด้านงานขาย

    - ตรวจสอบดูแลควบคุมเอกสารต่างๆ ที่ออกสู่ทีมขายและสู่ลูกค้า

    - กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารการขายและระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย

    - ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    - ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

    - ตรวจสอบรายงานการขายและส่งให้ผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติ

    - เพศ ชาย /ญ อายุ 35 ปีขึ้นไป

    - ปริญญาตรี 

    - มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง

    - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    - ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

______________________________________________________________________ 

 

2. หัวหน้าหมวดป้องกันการสูญเสียและเช็คเกอร์  จำนวน 1 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - ดำเนินการวางแผนงานป้องกันการสูญเสียของสินค้าหรือลดยอดการสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด

    - ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการทำงาน ด้านความปลอดภัย ภายในพื้นที่บริษัท ลานจอดรถ

      และรอบบริเวณอาคารให้เกิดความสงบเรียบร้อย

    - จัดทำคู่มือบริหารงานป้องกันการสูญเสีย จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

    คุณสมบัติ

    - เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

    - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

    - มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

    - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและประสานงานกับแผนกอื่นๆ

    - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

    - ทุ่มเทเวลาการทำงานให้กับองค์กร

______________________________________________________________________ 3. พนักงานขาย จำนวน 1อัตรา

    ลักษณะงาน

    - รับผิดชอบดูแลการบริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

    - รับผิดชอบดูแลการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

    คุณสมบัติ

    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

    - การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

    - การให้ความสำคัญต่องานบริการ

    - รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

______________________________________________________________________ 4.เจ้าหน้าที่การตลาด

ลักษณะงาน

    - จัดทำโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    - สำรวจลงพื้นที่,เก็บข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง,แนะนำบริษัท(ภายใน จ.เชียงใหม่)

    - ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม,โปรโมชั่น ทั้งภายในและภายนอกร้าน

คุณสมบัติ

    - เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 -28 ปี

    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด

    - สามารถพูดประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโปรโมชั่นได้,พิธีกร

    - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้

    - ขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา) มีใบอนุญาตขับขี่