ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งงานว่าง


1. พนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - รับผิดชอบดูแลการบริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

    - รับผิดชอบดูแลการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

    คุณสมบัติ

    - เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

    - การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

    - การให้ความสำคัญต่องานบริการ

    - รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

______________________________________________________________________ 

2. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ จำนวน 2 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าสรุปความต้องการของลูกค้า

    - จัดทำออเดอร์สินค้า

    - จัดส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการลูกค้า

    - บริการหลังการขาย

    คุณสมบัติ

    - เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

    - การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

    - การให้ความสำคัญต่องานบริการ

    - รักงานบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    - ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

    - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

______________________________________________________________________  

3. ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ จำนวน 1 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - ดูแลงานบริหารและทีมให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

    - ช่วยติดต่อประสานงานกับจัดซื้อ และฝ่ายบริหารของโครงการ

    - ช่วยติดตามประเมินผล ตามงานที่ได้รับจากผู้บริหารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนฝ่ายขาย

    - ให้ข้อมูลและเป้าหมายของทีม อย่างถูกต้องชัดเจน

    - ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดปัญหาด้านงานขาย

    - ตรวจสอบดูแลควบคุมเอกสารต่างๆ ที่ออกสู่ทีมขายและสู่ลูกค้า

    - กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารการขายและระบบการจัดเก็บข้อมูล

      เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย

    - ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    - ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

    - ตรวจสอบรายงานการขายและส่งให้ผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติ

    - เพศ ชาย /ญ อายุ 35 ปีขึ้นไป

    - ปริญญาตรี 

    - มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้าง

    - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    - ขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

______________________________________________________________________  

4. หัวหน้าหมวดบริการลูกค้า  จำนวน 1 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - ดูแลและรับผิดชอบ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กร สินค้า และบริการต่างๆ แก่ลูกค้า

    - รับสมัครสมาชิก ออกบัตรสมาชิก เก็บข้อมูลลูกค้าลงระบบ

    - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติ

    - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

    - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/การตลาด/บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    - มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

    - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

    - สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาพิเศษ

    - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

______________________________________________________________________   

5. พนักงานคลังสินค้า  จำนวน  3 อัตรา (ด่วน)

    ลักษณะงาน

    - จัดเรียงสินค้า ยกของ

    - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติ

    - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

    - การศึกษา ม.6 ขึ้นไป

    - ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

    - มีความคล่องตัวในการทำงาน
 
______________________________________________________________________   

6. หัวหน้าหมวดป้องกันการสูญเสียและเช็คเกอร์  จำนวน 1 อัตรา

    ลักษณะงาน

    - ดำเนินการวางแผนงานป้องกันการสูญเสียของสินค้าหรือลดยอดการสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด

    - ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการทำงาน ด้านความปลอดภัย ภายในพื้นที่บริษัท ลานจอดรถ

      และรอบบริเวณอาคารให้เกิดความสงบเรียบร้อย

    - จัดทำคู่มือบริหารงานป้องกันการสูญเสีย  จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

    คุณสมบัติ

    - เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

    - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

    - มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

    - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและประสานงานกับแผนกอื่นๆ

    - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

    - ทุ่มเทเวลาการทำงานให้กับองค์กร